Algemene Voorwaarden Groenewoud Marketing
Algemene Voorwaarden Groenewoud Marketing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit
voortvloeien tussen Groenewoud Marketing te Nieuwkoop aan de Industrieweg 5b en haar
wederpartijen (“Opdrachtgever”).

 

Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze
algemene voorwaarden zijn voor Groenewoud Marketing alleen bindend indien en voor zover dat
uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.

Artikel 1 - Offerte en aanvaarding

 1. Groenewoud Marketing stelt een offerte op waarin Groenewoud Marketing aangeeft welke
  werkzaamheden (“de Diensten”) Groenewoud Marketing aanbiedt te verrichten, wat bij de Diensten
  inbegrepen is en welk bedrag daarvoor verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven
  omschrijving van de Diensten is bindend.

 2.  In het algemeen omvatten de Diensten het maken van maatwerksoftware op verzoek van
  Opdrachtgever, en al hetgeen daarmee samenhangt. Andere werkzaamheden worden alleen
  verricht indien dit in de offerte vermeld is.

 3. Een offerte is geheel vrijblijvend en geldig 14 dagen na verzending, tenzij anders aangegeven in de
  offerte. Groenewoud Marketing kan nimmer verplicht worden een aanvaarding na deze periode aan te
  nemen, maar indien Groenewoud Marketing daartoe overgaat, is de offerte alsnog aanvaard.

 4. De overeenkomst komt tot stand op het moment waarop de mededeling inhoudende aanvaarding van
  de offerte door Opdrachtgever wordt ontvangen door Groenewoud Marketing. De offerte dient door
  Opdrachtgever schriftelijk geaccepteerd te worden door deze te ondertekenen en per post te
  retourneren.

 5. Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte, maar er desondanks mee
  instemt, of die indruk wekt, dat Groenewoud Marketing werkzaamheden verricht die binnen de
  omschrijving van de Diensten vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook
  wanneer Opdrachtgever Groenewoud Marketing verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten
  zonder een formele offerte af te wachten.

 6. Het wijzigen van de Diensten is alleen mogelijk met instemming van beide partijen, behoudens voor zover
  elders in deze voorwaarden anders is bepaald.

 7. Groenewoud Marketing zal bij verzoeken om meerwerk een passende offerte uitbrengen.

Artikel 2 - Levering van de Diensten

 1. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen zullen de Diensten zo spoedig mogelijk door Groenewoud
  Marketing uitgevoerd worden conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van
  Opdrachtgever.

 2. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is om een
  juiste en tijdige uitvoering van de Diensten mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er
  zorg voor dat alle gegevens, waarvan Groenewoud Marketing aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of
  waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het
  uitvoeren van de Diensten, tijdig aan Groenewoud Marketing worden verstrekt.

 3. Opdrachtgever zal Groenewoud Marketing toegang geven tot alle plaatsen, diensten en accounts
  onder haar beheer (zoals webhostingaccounts) die Groenewoud Marketing redelijkerwijs nodig heeft
  om de Diensten te leveren.

 4. Groenewoud Marketing garandeert dat de Diensten zorgvuldig, degelijk en zo goed mogelijk worden
  uitgevoerd. Indien een goede uitvoering van de Diensten dit vereist, heeft Groenewoud Marketing het
  recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Groenewoud Marketing is en blijft
  naar Opdrachtgever toe de verantwoordelijke.

 5. Groenewoud Marketing is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang
  van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij
  constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot
  het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

 6. Tenzij anders overeengekomen is Groenewoud Marketing geen partij bij de levering van diensten van
  derden, zoals softwarelicenties of hosting die nodig zijn bij Diensten, ook niet indien Groenewoud
  Marketing deze diensten afneemt ten behoeve van Opdrachtgever.

 7. Groenewoud Marketing heeft het recht de Diensten (tijdelijk) niet of beperkt te leveren als
  Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting tegenover Groenewoud Marketing niet
  na komt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.

 8. Groenewoud Marketing zal zich inspannen bij een verzoek van Opdrachtgever tijdens kantooruren
  binnen 10 uur te reageren, tenzij anders afgesproken in de offerte.

Artikel 3 - Ontwikkeling van werken

 1. Indien een Dienst strekt tot het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van Werken zoals websites,
  databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen, teksten, foto’s, films,
  geluidsopnamen, afbeeldingen, audiovisueel materiaal, logo’s of huisstijlen (hierna: “Werken”), heeft
  Groenewoud Marketing, tenzij anders overeen gekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen,
  software en componenten van derden bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van Werken.

 2. Het is Groenewoud Marketing toegestaan gebruik te maken van open source software waarvan de
  rechten bij derden liggen. Dit betekent onder meer dat Groenewoud Marketing open source software
  mag leveren aan Opdrachtgever en open source software mag verwerken in Werken die Groenewoud
  Marketing maakt of aanpast in het kader van een Dienst. Indien de licentie van bepaalde open source
  software met zich meebrengt dat Opdrachtgever (delen van) de software alleen als open source kan
  verspreiden, zal Groenewoud Marketing Opdrachtgever afdoende informeren over alle van toepassing
  zijnde licentievoorwaarden.

 3. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van
  derden bij het gebruik van de ontwikkelde Werken bij Opdrachtgever.

Artikel 4 - Oplevering en aanvaarding

 1. Groenewoud Marketing zal na uitvoering van werkzaamheden of gedeelten daarvan het resultaat
  opleveren wanneer dit in haar professionele opinie voldoet aan de specificaties of geschikt is voor gebruik.

 2. Opdrachtgever dient vervolgens binnen 4 dagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of
  af te keuren. Indien Opdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt het
  opgeleverde geacht te zijn aanvaard.

 3. Indien werk in fasen wordt opgeleverd, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of
  afkeuring van het deel van het werk van die fase te geven op de wijze zoals in het vorige lid bepaald.
  Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een
  eerdere fase goedgekeurd zijn.

 4. Indien Opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal Groenewoud Marketing zich
  inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan Groenewoud Marketing doen
  door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet opgaat.
  Opdrachtgever heeft vervolgens wederom 7 dagen om de revisie of motivatie goed of af te keuren.

 5. Indien Opdrachtgever na de eerste revisie of motivatie het opgeleverde geheel of gedeeltelijk heeft
  afgekeurd zal er naar oordeel van Groenewoud Marketing een redelijk aantal revisierondes volgen.
  Indien een partij aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, worden beide partijen
  gerechtigd de overeenkomst op te zeggen voor de betreffende Dienst. In dat geval zal Opdrachtgever
  de daadwerkelijk door Groenewoud Marketing gemaakte uren vergoeden, met als maximum het voor
  het afgekeurde geoffreerde bedrag. Opdrachtgever wordt daarmee echter niet gerechtigd het
  afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook.

 6. Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde,
  tenzij Groenewoud Marketing het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van aanvaarding. In
  ieder geval vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken na verloop van 1 jaar na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook.

Artikel 5 - Rechten van intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de overeenkomst ontwikkelde of
  geleverde Diensten of Werken berusten uitsluitend bij Groenewoud Marketing of diens licentiegevers.
  Uitsluitend indien expliciet in de offerte vermeld of apart expliciet overeengekomen kunnen rechten
  overgedragen worden aan Opdrachtgever.

 2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de
  strekking van de overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal
  Opdrachtgever de Werken of andere resultaten van Diensten materialen niet verveelvoudigen of
  openbaar maken. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de
  strekking van de overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een
  schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke
  matiging vatbare boete van € 2500 per inbreukmakende handeling betalen aan Groenewoud
  Marketing. Dit doet niets af aan het recht van Groenewoud Marketing om haar schade door de inbreuk
  vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen ten einde de inbreuk te doen
  beëindigen.

 3. Opdrachtgever is gerechtigd wijzigingen in Werken aan te brengen die zij in gebruiksrecht krijgt.

 4. Groenewoud Marketing zal de bronbestanden (zoals, maar niet beperkt tot, PSD, HTML/CSS of PHP
  code) van geleverde Werken aan Opdrachtgever ter beschikking stellen na betaling van de betreffende
  factuur of facturen.

 5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of
  andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, inclusief
  aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.

Artikel 6 - Prijzen en betaling

 1. Opdrachtgever is voor de Diensten de in de offerte vermelde vaste bedrag(en) verschuldigd.
  Opdrachtgever is 40% verschuldigd bij aanvang van de werkzaamheden en het resterende bedrag op
  het moment dat het werk verricht is. Aanbetalingen zijn verschuldigd zodra Groenewoud Marketing
  meldt dat het werk zal beginnen. Overige bedragen worden alleen in rekening gebracht indien elders in
  deze algemene voorwaarden vermeld is.
 2. Groenewoud Marketing zal voor de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen een
  factuur, elektronisch sturen aan Opdrachtgever.
 3. De betalingstermijn van facturen is 14 dagen na de datum van de factuur, tenzij een langere
  betalingstermijn is aangegeven op de factuur. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij na het
  verstrijken van deze periode van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is
  vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het
  openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd.
 4. Indien Opdrachtgever meent dat (een gedeelte van) een factuur onjuist is, dient hij dit binnen de
  betalingstermijn aan Groenewoud Marketing te melden. De betalingsverplichting van het betwiste
  (maar niet het overige) wordt opgeschort totdat Groenewoud Marketing de melding heeft onderzocht.
  Indien na onderzoek van Groenewoud Marketing blijkt dat de betwisting onterecht was, dient
  Opdrachtgever binnen zeven dagen het betwiste alsnog te voldoen.
 5. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen
  rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke
  incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. In het
  bijzonder is Groenewoud Marketing in dit geval gerechtigd administratiekosten van € 50 in rekening te
  brengen.
 6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt
  verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van
  Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

Artikel 7 - Geheimhouding

 1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar
  verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of
  wanneer de ontvangende partij weet of behoort te weten dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was.
  Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door
  hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.

 2. Groenewoud Marketing zal zich inspannen om te vermijden dat zij kennis neemt van gegevens
  die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de hardware of software waar de Diensten op
  betrekking hebben, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst of
  Dienstverlener daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat
  geval zal Dienstverlener zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te
  beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

 3. Groenewoud Marketing mag de kennis die wij hebben opgedaan bij het uitvoeren van de overeenkomst
  gebruiken voor andere opdrachten, voor zover hierbij geen informatie van Opdrachtgever in strijd met
  verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.

 4. De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden
  dan ook, en wel voor zolang als de partij die de informatie verstrekt redelijkerwijs aanspraak kan maken
  op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

 1. Groenewoud Marketing is slechts aansprakelijk tegenover Opdrachtgever in het geval van een
  toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en uitsluitend voor vervangende
  schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.

 2. Iedere aansprakelijkheid van Groenewoud Marketing voor enige andere vorm van schade is uitgesloten,
  waaronder onder meer begrepen is aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding
  van indirecte schade of gevolgschade, schade wegens misgelopen omzet of winst,
  schade wegens verlies van gegevens alsook schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg
  van gewijzigde omstandigheden.

 3. In geval van aansprakelijkheid krachtens het eerste lid zal het maximale bedrag dat Groenewoud
  Marketing is gehouden te vergoeden, gelijk zijn aan het voor de betreffende Dienst verschuldigde
  bedrag. Dit maximumbedrag komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van
  opzet of grove schuld van Groenewoud Marketing.

 4. De aansprakelijkheid van Groenewoud Marketing wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming
  van de overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Groenewoud Marketing direct en
  deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt om de tekortkoming
  weg te nemen, en Groenewoud Marketing ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn
  verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke
  omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Groenewoud Marketing in staat is adequaat te
  reageren.

 5. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet,
  de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog,
  stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand,
  overstroming, in- en uitvoer belemmeringen en in het geval dat Groenewoud Marketing door zijn eigen
  leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld
  waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Groenewoud Marketing kan
  worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de
  overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft
  geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 9 - Duur en opzegging

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn nodig voor levering van de Diensten.

 2. De overeenkomst kan tussentijds slechts worden opgezegd zoals in deze algemene voorwaarden
  bepaald, of met goedvinden van beide partijen.

 3. Na opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Groenewoud Marketing gerechtigd
  om per direct na de datum waarop de overeenkomst afloopt alle ten behoeve van Opdrachtgever bij
  hemzelf opgeslagen gegevens te wissen. Groenewoud Marketing is niet verplicht in dat geval
  Opdrachtgever een kopie van deze gegevens te verschaffen.

 4. De overeenkomst eindigt automatisch indien een partij in staat van faillissement wordt verklaard,
  surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen krijgt gelegd,
  overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

Artikel 10 - Wijzigingen in overeenkomst

 1. Na aanvaarding mag de overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.

 2. Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is, is Groenewoud Marketing echter eens per
  kalenderjaar gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen of uit te breiden. Zij dient
  hiertoe minstens 2 maanden voordat de aanpassingen of uitbreidingen effect zullen krijgen, mededeling
  te doen aan Opdrachtgever. Wijzigingen in de algemene voorwaarden kunnen een specifieke afspraak
  echter nimmer opzij zetten.

 3. Indien Opdrachtgever binnen deze periode bezwaar maakt, zal Groenewoud Marketing overwegen of zij
  de bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen in wenst te trekken of niet. Groenewoud Marketing zal
  van deze beslissing mededeling doen aan Opdrachtgever. Indien Groenewoud Marketing bezwaarlijke
  aanpassingen of uitbreidingen niet wenst in te trekken, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst
  op te zeggen per de datum dat deze effect zullen krijgen.

 4. Groenewoud Marketing mag op elk moment wijzigingen in deze algemene voorwaarden
  doorvoeren als deze noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde wettelijke regelingen. Tegen dergelijke
  wijzigingen kan Opdrachtgever geen bezwaar maken.

 5. Bovengenoemde regeling is tevens van toepassing op prijzen.

Artikel 11 - Slotbepalingen

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend
  recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van
  deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement
  waarin Groenewoud Marketing gevestigd is.

 2. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de
  gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en)
  vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke
  overeenkomst en deze algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.

 3. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de
  afzender en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaat. Partijen zullen zich inspannen de ontvangst
  en inhoud van communicatie per e-mail te bevestigen.

 4. De door Groenewoud Marketing ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als
  authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.

 5. Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan
  een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. In afwijking hiervan is
  Groenewoud Marketing steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te
  dragen aan een moeder-, dochter- of zustermaatschappij.